HomePoloniaWybory prezydenckie 2020 za granicą: jak głosować? Kto może głosować?

Wybory prezydenckie 2020 za granicą: jak głosować? Kto może głosować?

Wybory prezydenckie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00, z wyjątkiem obwodów utworzonych w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosować będzie można w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 07.00-21.00 czasu lokalnego. Jakie są zasady oddawania głosów za granicą. Jak to zrobić?

Jak głosować za granicą?

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych obwodach, w zależności od sytuacji na danym obszarze, możliwe jest głosowanie osobiste, osobiste oraz korespondencyjne lub wyłącznie korespondencyjne.

Aby zagłosować w wyborach prezydenckich za granicą konieczne będzie wpisanie się na spis wyborców. Do spisy wyborców można się także dopisać przez elektroniczny system rejestracji  e-wybory:  ewybory.msz.gov.pl. Zgłoszenie można wysłać do 25 czerwca 2020 r., do godziny 24.00.

W wyborach prezydenckich 2020 może głosować osoba, która:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
  • zostanie wpisana do spisu wyborców.

Elektroniczny System Rejestracji Wyborców E-Wybory – w zgłoszeniu zawiera:

1. Nazwisko

2. Imię (imiona)

3. Imię ojca

4. Datę urodzenia

5. Numer ewidencyjny PESEL

6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą

7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego)

9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)

10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Jeżeli wpisaliśmy się do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., to będziemy mogli zagłosować także w wyborach 28 czerwca 2020 r. Jeżeli zmieniliśmy miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierzamy głosować korespondencyjnie, to powinniśmy najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego wcześniej zgłosiliśmy zamiar głosowania.

Jeżeli nie wpisywaliśmy się do spisu wyborców przed wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r., to należało zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Jeżeli zgłosiłeś się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, ale zmieniasz miejsce pobytu przed dniem wyborów, to możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Otrzymasz wówczas dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia złóż bezpośrednio do konsula pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 

Jeśli na stałe mieszkam w Polsce, ale zamierzam głosować za granicą?

Powinieneś złożyć w urzędzie gminy, w której jesteś wpisany do  spisu wyborców, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jeżeli zostaniesz  wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, to będziesz w nim figurować  również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Dotyczy to także zadeklarowanego przez Ciebie sposobu głosowania (osobistego lub korespondencyjnego). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, nie będzie możliwe. Jeżeli chcesz wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie lub zagłosować osobiście, a w pierwszym terminie głosowałeś korespondencyjnie, to zwróć się do konsula o wydanie odpowiedniego zaświadczenia.

Jeżeli zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura wyborów), a Ty nie zgłosiłeś się do 25 czerwca 2020 r., możesz zgłosić się najpóźniej na 3 dni przed dniem ponownego głosowania (czyli do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00).

Źródło: www.gov.pl/

Loading...