HomePolskaUstawa o ochronie zdrowia w czasie epidemii i po jej ustaniu uchwalona przez Sejm

Ustawa o ochronie zdrowia w czasie epidemii i po jej ustaniu uchwalona przez Sejm

Sejm uchwalił 24 lipca ustawę o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu. Posłowie opowiedzieli się m.in. za rekompensatą w związku z organizacja wyborów korespondencyjnych i za zmianą funkcjonowania NFZ, za tzw. pionizacją. Za przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów, przeciw: 220, żaden się nie wstrzymał.

Sejm nie przyjął wniosku Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie w całości projektu ustawy. Zgłoszono go podczas II czytania w Komisji Zdrowia. Poparło go 19 członków komisji, a 17 było przeciw.

Wśród zaakceptowanych przez Sejm 29 poprawek znalazła się ta wzbudzająca wiele kontrowersji, która dotyczy przyznania jednorazowej rekompensaty dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, która dopuszczała możliwość głosowania korespondencyjnego. Zgłosił ją Tomasz Latos, przewodniczący w Komisji Zdrowia.

Tomasz Latos wskazał, że “rekompensacie będą podlegały wyłącznie zasadnie poniesione koszty, związane bezpośrednio z realizacją polecenia premiera, o ile zostały one poniesione na zakup środków trwałych lub na wydatki, które jednocześnie nie mogą być wykorzystywane w bieżącej działalności. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie sytuacja, w której podmiot poniósł koszty w wysokości przekraczającej cenę rynkową (a poniesienie kosztu w takiej wysokości było uzasadnione sytuacją faktyczną) – w tym przypadku rekompensata będzie obejmowała różnicę pomiędzy ceną faktycznie zapłaconą, a rynkową”.

Zdaniem opozycji to legalizuje 70 mln zł wydanych na majowe wybory, które nie doszły do skutku.

Sejm przyjął też obszerną poprawkę dotyczącą zmian w organizacji i zarządzaniu Narodowego Funduszu Zdrowia zwanych pionizacją funduszu. Zakłada ona m.in., że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ. Pozwala ona także ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na wydawanie poleceń funduszowi oraz podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Źródło: pap/iar

 

Loading...