HomeEuropaSolidarna Polska znów wyłamuje się ze Zjednoczonej Prawicy

Solidarna Polska znów wyłamuje się ze Zjednoczonej Prawicy

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie polityki energetycznej Polski do 2040 roku, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

Przyjęta polityka zakłada, że w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej

23 proc. Jednak po raz kolejny wyłamuje się Solidarna Polska

W związku z komunikatem Centrum Informacyjnego Rządu informujemy, że ministrowie Solidarnej Polski nie poparli uchwały

Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” – ogłosiła Solidarna Polska na Twitterze

Zgodnie z założeniami jednak przyjętej przez rząd polityki energetycznej, do 2030 r. nastąpi redukcja emisji gazów

cieplarnianych (GHG) o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r.

Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz

przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne. Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób

zapewniający sprawiedliwą transformację” – napisano w komunikacie. – Rozbudowie ulegnie infrastruktura gazu ziemnego,

ropy naftowej i paliw ciekłych, a także zapewniona zostanie dywersyfikacja kierunków dostaw – dodano.

Wśród celów polityki energetycznej wymieniono optymalne, możliwie długie wykorzystanie własnych surowców energetycznych

(transformacja regionów węglowych), rozbudowę infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej

(rynek mocy; wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych) oraz dywersyfikację dostaw i rozbudowę infrastruktury

sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych (budowa Baltic Pipe oraz drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego).

Kolejne cele przyjętej polityki to rozwój rynków energii (wdrażanie Planu działania mającego służyć zwiększeniu transgranicznych

zdolności przesyłowych energii elektrycznej; rozwój elektromobilności; hub gazowy), wdrożenie energetyki jądrowej

(Program polskiej energetyki jądrowej), rozwój odnawialnych źródeł energii (wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej),

rozwój ciepłownictwa i kogeneracji (rozwój ciepłownictwa systemowego) oraz poprawa efektywności

energetycznej (promowanie poprawy efektywności energetycznej).

Polityka energetyczna Polski ma opierać się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie

energetycznym oraz dobrej jakości powietrza.

(Sprawiedliwa transformacja-red.) oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom,

które zostały najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją

energetyczną. (…) Transformacja energetyczna może stworzyć ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych

z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją

czy termomodernizacją budynków – napisano w komunikacie.

Jak podano, dokument stanowi wkład w realizację porozumienia paryskiego zawartego w 2015 r. Polityka uwzględnia także dostosowanie

gospodarki do m.in. unijnych uwarunkowań dotyczących celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r.,

Europejskiego Zielonego Ładu czy planu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19.

 

PAP, Interia Biznes, Twitter mw

Loading...