HomeBiznesRynek pracy potrzebuje aktywizacji zawodowej osób 50 plus

Rynek pracy potrzebuje aktywizacji zawodowej osób 50 plus

W Polsce od prawie 30 lat obserwowany jest spadek liczby urodzeń, co negatywnie wpływa
zarówno na rynek pracy (niedobór kadr), jak i system zabezpieczenia społecznego czy usług
zdrowotnych. Aby załagodzić skutki zmian demograficznych, należy m.in. zintensyfikować
działania wspierające aktywizację zawodową osób 50+, żeby jak najdłużej pozostawały na rynku
pracy – wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Na skutek wydłużania się ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia na świecie
systematycznie rośnie odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym. W Polsce na koniec 2019 r. populacja
osób powyżej 65. roku życia liczyła 6,9 mln (18,1 proc. liczby ludności).
Z prognoz demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2050 r. jej udział wzrośnie do
32,7 proc., a udział osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym wyniesie odpowiednio 57 proc. i
niecałe 11 proc. – wskazano w raporcie „Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy,
aktywizacja pracowników 50+”. Przyczyn starzenia się społeczeństwa jest wiele. Jedną z nich jest
coraz
późniejsze macierzyństwo. W ostatnich trzech dekadach kobiety w coraz późniejszym wieku decydują się
na urodzenie pierwszego dziecka
.
Spadek liczby zawieranych małżeństw
Nie bez znaczenia jest też wydłużony okres nauki i wyższa aktywność zawodowa kobiet. Co więcej,
można zaobserwować wyraźny spadek liczby zawieranych małżeństw, a osoby żyjące w związkach
nieformalnych rzadziej decydują się na posiadanie potomstwa – zwrócono uwagę. Do starzenia się
społeczeństwa przyczynia się zmiana potrzeb konsumpcyjnych. W praktyce oznacza to wzrost
zapotrzebowania na usługi związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną, w tym powszechny dostęp do
miejsc w placówkach dziennej opieki dla dzieci, to jest żłobków, przedszkoli.
Trudności w zapewnieniu opieki dla dzieci, po zakończeniu urlopu związanego z macierzyństwem, mogą
skutkować przesuwaniem przez młodszą część społeczeństwa decyzji o prokreacji. Na starzenie się
ludności wpływają także: poziom zamożności społeczeństwa, promowany model rodziny, wykształcenie
ludności, polityka społeczna państwa itp. Zmieniająca się struktura wieku społeczeństwa powinna skłonić
pracodawców do dostrzeżenia potencjału zawodowego i doświadczenia osób starszych. Bardzo ważne
staje się inicjowanie rozwiązań, które będą wspierały osoby 50+ na
rynku pracy
, aby pozostawały one
aktywne zawodowo jak najdłużej.
Działania na rzecz pracowników starszych powinny opierać się na systemowych rozwiązaniach w ramach
polityk krajowych i indywidualnych programach realizowanych w miejscach pracy – stwierdzono w
raporcie.
Problemy osób starszych
Osoby starsze na rynku pracy borykają się z różnorodnymi problemami. Jednym z nich jest bariera
mentalna pracodawców, którzy niechętnie zatrudniają osoby w wieku 50+.
Opinie dotyczące starszych pracowników są często niepotwierdzone i krzywdzące. Na ogół są to osoby
lojalne, o dużej wiedzy merytorycznej i bogatym doświadczeniu życiowym i zawodowym, które pomaga im
radzić sobie w trudnych sytuacjach i dopasowywać się do specyfiki pracodawcy.
Zjawisko starzenia się społeczeństwa stanowi jedno z najważniejszych wyzwań warunkujących w
najbliższych latach rozwój państw członkowskich UE, szczególnie Polski, która od wielu lat plasuje się w
pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych na świecie
. Będzie miało też wpływ na
podejmowane decyzje na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej – ocenia Anna Skowrońska z
Departamentu Analiz i Strategii PARP.
W perspektywie niespełna dwóch dekad Polsce grozi duży spadek osób aktywnych na rynku pracy. Z
jednej strony będzie to skutkować poważnym niedoborem rąk do pracy, z drugiej – wyzwaniem dla
systemu emerytalnego . W związku z rosnącą świadomością tego problemu zmieniają się cele polityki
rynku pracy. W wielu krajach jednym z głównych priorytetów tej polityki jest zwiększenie aktywności
zawodowej osób starszych, a za istotny czynnik sprzyjający jego osiągnięciu w przedsiębiorstwie uważa
się wdrażanie w procesie zarządczym modelu zarządzania wiekiem rozumianego, jako strategia
zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników.
Dostosowanie otoczenia do sytuacji gospodarczej
Ważne jest dostosowanie otoczenia instytucjonalnego, zestawu narzędzi i instrumentów kierowanych na
aktywizację zawodową osób 50+ do danej sytuacji gospodarczej. Istotne jest także zapewnienie środków
na aktywizację osób 50+ nawet w takich warunkach gospodarczych, w których tworzenie miejsc pracy jest trudne.
W dobie starzenia się społeczeństw równie ważne jak wdrażanie rozwiązań zachęcających do jak
najdłuższej aktywności zawodowej staje się promowanie zdrowego stylu życia i umożliwienie
pracownikom 50+ pozostawania jak najdłużej w dobrym zdrowiu i kondycji psychofizycznej.
źródło:PARP/TVPINFO
Loading...