HomeBiznesPrognoza na 2021 r.: Wzrost PKB, inwestycji i produkcji oraz spadek bezrobocia i inflacji

Prognoza na 2021 r.: Wzrost PKB, inwestycji i produkcji oraz spadek bezrobocia i inflacji

Wszystko wskazuje na to, że polska gospodarka okres kryzysu ma już za sobą i odrabia straty
związane z koronawirusem. W tym roku PKB wzrośnie o 4,2 procent, zaczną rosnąć inwestycje
oraz produkcja, zmniejszy się bezrobocie oraz inflacja – ocenia Instytut Prognoz i Analiz
Gospodarczych.
Jak zauważył instytut w opublikowanym raporcie oceniającym stan koniunktury gospodarczej w Polsce,
odnotowana w 2020 r. recesja była mniejsza, niż spodziewano się tego jeszcze kilka miesięcy wcześniej.
Gospodarka jeszcze na minusie, ale maleje tempo spadku
W 2021 roku produkt krajowy brutto Polski zwiększy się o 4,2 proc., a w 2022 roku wzrost przyspieszy do
4,7 proc.
Według szacunku IPAG, w czwartym kwartale ub.r. PKB obniżył się o 3,0 proc. w porównaniu z
analogicznym okresem roku poprzedniego. Był to już trzeci kwartał z rzędu, w którym tempo wzrostu
gospodarczego było ujemne.
W 2020 r. PKB wzrośnie o 4,2 proc.
Najwyższe, rekordowo wysokie, tempo odnotowane będzie w drugim kwartale (9,9 proc.). W całym 2021
roku produkt krajowy brutto zwiększy się o 4,2 proc., a w 2022 roku wzrost jeszcze przyspieszy do 4,7
proc.” – prognozuje instytut.
Wzrośnie popyt krajowy i konsumpcja
IPAG przewiduje, że w 2021 roku wzrost popytu krajowego wyniesie 4,5 proc., a w następnym 4,3 proc., a
konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych w 2021 roku wzrośnie on o 4,3 proc., a w 2022 r. o 4,5proc.
Wzrosną inwestycje, ale na powrót do stanu sprzed pandemii trzeba jeszcze poczekać
“Spodziewany od drugiego kwartału 2021 roku powrót dodatniego tempa wzrostu inwestycji nie powróci
do stanu sprzed kryzysu ani poziomu nakładów, ani ich udziału w PKB. W całym 2020 roku odnotowano
spadek nakładów brutto na środki trwałe o 8,4 proc., a w 2021 roku spodziewać się należy, że wzrosną
one o 4,2 proc. oraz o 4,8 proc. w roku następnym” – napisano.
Zdaniem IPAG, ujemne tempo wzrostu utrzyma się również w pierwszym kwartale 2021 roku, kiedy
wyniesie minus 1,4 proc.
Od II kwartału tego roku gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu
“W kolejnych kwartałach spodziewać się należy powrotu na ścieżkę wzrostu, ale tempo wzrostu wahać się
będzie ze względu na wyraźnie zaznaczony efekt bazy statystycznej z 2020 roku.
W 2021 r. wzrośnie wartość produkcji przemysłowej, budowlanej
Instytut spodziewa się, że w 2021 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 4,8 proc., a produkcja
sprzedana przemysłu o 6,6 proc., natomiast w roku 2022 r. kategorie te wzrosną odpowiednio o 4,2 proc. i
5,0 proc.
“W całym 2021 roku wartość dodana w budownictwie zwiększy się o 2,6 proc., a produkcja sprzedana
budownictwa (…) o około 5,1 proc.
Jednak jeszcze przez jakiś czas utrzyma się sytuacja kryzysowa w przemyśle i usługach
W pierwszych dwóch kwartałach 2021 roku w dalszym ciągu obserwowane będą spadki produkcji
sprzedanej i wartości dodanej, a zatem sytuacja kryzysowa będzie utrzymywała się dłużej niż w
przemyśle i usługach” – napisano.
Według IPAG w drugiej połowie 2021 roku nastąpi odbicie, które jednak nie pozwoli na zniwelowanie
skutków kryzysu z poprzednich pięciu kwartałów.
“W 2022 roku tempo wzrostu w budownictwie przyspieszy. Wartość dodana wzrośnie o 5,5 proc., a
produkcja sprzedana (…) o 6,2 proc.” – dodano.
W 2021 r. będzie rósł import i eksport
Autorzy raportu są zdania, że w tym roku tempo wzrostu importu (6,2 proc.) będzie wyższe od tempa
wzrostu eksportu (5,7 proc.), co wynikać będzie z wyraźniejszej poprawy koniunktury gospodarczej w
Polsce niż w Europie Zachodniej. W 2022 roku tempa wzrostu importu i eksportu wyniosą odpowiednio
5,8 i 6,2 proc.
“W skali całego 2021 roku odnotowana zostanie aprecjacja kursu złotego względem euro i dolara
amerykańskiego. W 2022 roku średnie kursy walut zachowywać się będą względnie stabilnie” – oceniono.
W 2021 r. należy spodziewać się lekkiego spadku poziomu bezrobocia i inflacji
Jednocześnie, według prognozy IPAG, poprawa sytuacji gospodarczej w 2021 roku doprowadzi do
spadku stopy bezrobocia do poziomu 6,1 proc. na koniec roku, chociaż w pierwszej połowie 2021 roku
utrzymywać się ona będzie na poziomie wyższym niż w roku 2020.
Instytut zakłada też, że w 2021 r. średni poziom inflacji wynosić będzie 2,5 proc., a jej poziom w grudniu
wyniesie 3,0 proc. Z kolei w 2022 roku inflacja średnioroczna powinna wynieść 3,0 proc., a grudniowa
spadnie do 2,6 proc.
W podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec stycznia br. ustawie budżetowej na 2021 r.
założono, że w ujęciu realnym PKB wzrośnie w tym roku o 4 proc.
Budżet na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w tym roku wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld
zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.
Według budżetowych założeń PKB w ujęciu realnym wzrośnie w tym roku o 4 proc., średnioroczny wzrost
cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu
wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3
proc.
Źródło:pap/iar
Loading...