HomeInneMF: Przepisy obowiązujące od 1 maja 2021 r., o których warto pamiętać

MF: Przepisy obowiązujące od 1 maja 2021 r., o których warto pamiętać

· Nowe regulacje mają na celu mi. in. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej

czy utrudnienie działania firm w szarej strefie. Przyczyniają się do wyrównywania szans przedsiębiorców na rynku.

· Zmiana przepisów Kodeksu karnego skarbowego będzie służyć przyspieszeniu oraz istotnemu uproszczeniu

części spraw o wykroczenia skarbowe, które będą mogły być załatwione szybko i sprawnie w trybie postępowania

mandatowego, bez konieczności kierowania sprawy do sądu karnego.

Pakiet Akcyzowy wsparciem dla uczciwych przedsiębiorców

Od 1 maja 2021 r. zaczną obowiązywać niektóre przepisy Pakietu akcyzowego. Do najważniejszych należą:

– Rozszerzenie przesłanek odmowy wydania oraz cofnięcia zezwoleń akcyzowych oraz przesłanki odmowy dokonania

wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego rejestru, w celu wyeliminowania

sytuacji w których osobami kierującymi działalnością tych podmiotów mogłyby być tzw. słupy lub osoby, które nie

gwarantują wywiązywania się z obowiązku rozliczania się z podatków.

– Wprowadzenie zmian w zakresie instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), które mają na celu zwiększenie

nadzoru merytorycznego nad wydawanymi decyzjami WIA, sprawowanie skutecznej kontroli przy stosowaniu WIA oraz

zdefiniowanie sytuacji dających podstawę do zmiany funkcjonujących w obrocie prawnym decyzji WIA (m.in. wprowadzenie

mocy wiążącej WIA w stosunku do podmiotu na rzecz którego została wydana, wprowadzenie ważności WIA przez

okres 5 lat od dnia jej wydania oraz możliwości przedłużenia tego okresu na wniosek podmiotu posiadającego WIA,

określenie kręgu podmiotów które mogą wystąpić o WIA).

– Ograniczenie katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych na liście finalnych

nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego oraz przez finalnego nabywcę węglowego w oświadczeniu

o przeznaczeniu nabytych wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, co zlikwiduje nadmierną

ingerencję w prywatność osób, których te dane dotyczą (odstąpiono od wymogu podania w tych dokumentach numeru

dowodu osobistego, gdy nabywcy wyrobów węglowych został nadany numer PESEL).

– Wyłączenie osób fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW z obowiązku prowadzenia ewidencji.

– Podwyższenie w ramach nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, za określone przestępstwa skarbowe dotyczące wyrobów

akcyzowych, górnej granicy zagrożenia sankcją w postaci kary pozbawienia wolności, objęcie penalizacją czynów dotychczas

nie stanowiących przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi wbrew

przepisom ustawy o podatku akcyzowym, a także podniesienie wysokości górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu

mandatowym za popełnione wykroczenia skarbowe, co powinno lepiej zabezpieczyć interesy finansowe budżetu państwa.

Więcej informacji na stronie MF. Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-akcyzowy-wsparciem-dla-uczciwych-przedsiebiorcow

Legalizacja wyrobów nowatorskich i płynu do papierosów elektronicznych

Od 1 maja br. również wszystkie wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych,

przeznaczone do sprzedaży, bez wyjątku, muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Więcej informacji na stronie MF. Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/finanse/legalizacja-wyrobow-nowatorskich

-i-plynu-do-papierosow-elektronicznych

Potwierdzanie spisów wyrobów akcyzowych

Od 1 maja 2021 r. potwierdzaniem spisów wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu legalizacyjnymi znakami

akcyzy będą zajmować się naczelnicy urzędów celno-skarbowych (dotychczas byli to naczelnicy urzędów skarbowych

właściwych w sprawach znaków akcyzy). Wprowadzona zmiana przyczyni się do wyeliminowania problemów związanych

z potwierdzaniem spisów wyrobów akcyzowych, a co za tym idzie będzie znaczącym ułatwieniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym.

– Więcej spraw o wykroczenia skarbowe będzie mogło być załatwione w drodze postępowania mandatowego. Załatwienie

sprawy w takim trybie będzie mogło się odbyć w ramach jednorazowego kontaktu sprawcy wykroczenia skarbowego

z organami państwa. Uproszczenie procedury wyeliminuje konieczność kierowania do sądu aktu oskarżenia w sytuacji,

gdy kara grzywny jaką powinien być ukarany sprawca przekracza maksymalną wysokość kary grzywny jaka może

być nałożona w drodze mandatu karnego.

– Warunkiem nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego

zgody na przyjęcie mandatu. Oznacza to, że sprawca może nie przyjąć mandatu i jego sprawa będzie wówczas

załatwiana na drodze postępowania sądowego.

– Zmiana art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego (Kks) spowoduje podwyższenie wysokości górnej granicy kary grzywny

za wykroczenie skarbowe, jaka może być nałożona w drodze mandatu karnego. Od 1 maja 2021 r. minimalna kara grzywny

jaka będzie mogła być nałożona w drodze mandatu karnego wynosić będzie 280 zł, natomiast maksymalna 14 tys. zł, co stanowi

pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. Zmiana wysokości górnej granicy kary grzywny nie będzie miała wpływu

na wysokość mandatów za drobne wykroczenia skarbowe np. w przypadku złożenia zeznania PIT po terminie. Wyższych

mandatów mogą spodziewać się natomiast przemytnicy czy handlarze nielegalnymi wyrobami akcyzowymi oraz przemytnicy

gotówki przez granicę Unii Europejskiej, którzy wbrew obowiązkowi nie zgłaszają jej przewozu przez granicę w kwocie

powyżej równowartości 10 tys. euro.

Więcej informacji na stronie MF. Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/kas/zmiany-w-kodeksie-karnym-skarbowym

Cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

1 maja 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie

definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą

mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy

do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL. Nie będzie już możliwe

składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie

się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Więcej informacji na stronie MF. Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-maja-cudzoziemcy

-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści,

w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem

postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

Zródło:https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/mf-przepisy-obowiazujace-od-1-maja-2021-r-o-ktorych-warto-pamietac

Loading...