HomeBiznesEuropejski Fundusz Gwarancyjny już wkrótce dostępny na polskim rynku

Europejski Fundusz Gwarancyjny już wkrótce dostępny na polskim rynku

Ponad 14 miliardów złotych pochodzących z trzynastu instytucji finansowych z Polski trafi jeszcze w tym

roku do polskich przedsiębiorców. Szacuje się, że w całym okresie aktywności Europejskiego Funduszu

Gwarancyjnego będą mogli oni skorzystać z finansowania antykryzysowego szacowanego nawet na 20 mld zł.

Kwoty szacowanego wolumenu są adekwatne do składki, jaką Polska zadeklarowała na poczet EFG w wysokości

około 1,1 mld EUR. Europejski Fundusz Gwarancyjny został utworzony dobrowolnie i solidarnościowo przez państwa

członkowskie Unii Europejskiej, jako narzędzie walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Środki zostały

powierzone Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na zaoferowanie gwarancji portfelowych oraz palety

instrumentów dla funduszy podwyższonego ryzyka w celu poprawy dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Do EFG przystąpiły 22 państwa, z czego instytucje finansowe siedemnastu z nich zdołały przejść z sukcesem proces selekcji.

Polska zajmuje obecnie wysokie 5. miejsce pod względem liczby zatwierdzonych projektów w EFG – przed m. in. Szwecją,

Belgią i Niemcami. W czołówce plasują się zaś takie państwa jak Włochy, Hiszpania czy Francja.

„Bardzo się cieszę, że polski rynek finansowy w sposób odpowiedzialny zareagował i odpowiedział na wezwanie swoich klientów,

a także polskiego rządu o skorzystanie z nowego europejskiego funduszu, współfinansowanego przez Polskę. Liczymy na to,

że już w czerwcu zostaną udostępnione nowe środki dla polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni zyskać w efekcie

dostęp do tańszego i prostszego finansowania – powiedział dr Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju,

pracy i technologii. – Szybkie i profesjonalne przygotowanie rynku do wykorzystania nowych instrumentów było możliwe dzięki

zorganizowanej współpracy Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Krajowego Punktu

Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE” – dodał.

Instytucje finansowe mogą skorzystać z zabezpieczenia ryzyka kredytowego w ramach trzech linii gwarancyjnych oferowanych

w ramach EFG. Dwie linie udostępnione przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ukierunkowane są na finansowanie

głównie MŚP, a linia zarządzana przez EBI ukierunkowana jest na finansowanie dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów

ochrony zdrowia. Gwarancje udzielane są w trybie portfelowym na poziomie indywidualnych transakcji, włączanych do portfela

przez uprawnione instytucje finansowe na podstawie delegacji udzielonych przez EBI lub EFI do podejmowania decyzji kredytowych,

monitoringu i windykacji. Do współpracy zaproszono zarówno publiczne i prywatne instytucje kredytowe, finansowe

(w tym m.in. podmioty leasingowe i faktoringowe) lub fundusze pożyczkowe oraz krajowe banki prorozwojowe (w Polsce BGK).

Instytucja finansowa podejmuje decyzje kredytowe w oparciu o własne polityki, zasady i wytyczne, dotyczące głównie ryzyka kredytowego,

które podlegają ocenie na etapie procesu due dilligence, który jest przeprowadzany w celu zakwalifikowania danej instytucji do współpracy z EBI lub EFI.

Z kolei paleta instrumentów kapitałowych EFG skierowana jest do kandydatów na pośredników finansowych, którymi są

fundusze inwestycyjne i spółki celowe, dokonujące długoterminowych inwestycji kapitałem podwyższonego ryzyka, w postaci kapitału własnego,

kapitału uprzywilejowanego, instrumentów quasi-kapitałowych, hybrydowych instrumentów dłużno-kapitałowych (instrumentów finansowych

typu mezzanine) lub w postaci innego finansowania dłużnego.

Europejskie gwarancje wpływają m.in. korzystnie na zmniejszenie wymogów kapitałowych banków. Warunkiem zaoferowania kredytów lub

pożyczek z gwarancjami EFG jest przeniesienie korzyści z gwarancji ze środków publicznych na odbiorców końcowych, czyli na przedsiębiorców

. Tym samym gwarancje EFG ułatwiając dostęp do finansowania poprzez stymulowanie nowej akcji kredytowej w obecnych niekorzystnych

warunkach rynkowych. Korzyści, które uzyskują klienci to przede wszystkim złagodzenie restrykcji i polityk kredytowych dotyczących

pewnych typów dłużników lub sektorów, niższa cena finansowania, brak konieczności ustanowienia innego materialnego zabezpieczenia.

„Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK), jako szczególny ośrodek rządowy – tj. afiliowany przy rynku

finansowym – inicjował lub wspiera polski rynek finansowy w staraniach o instrumenty finansowe z EFG. Wspomagamy wszystkich

obecnych polskich wnioskodawców, których wnioski przekraczają już 14 mld zł. Kolejne wnioski są w przygotowaniu. Zapraszamy wszystkie

instytucje finansowe, które jeszcze nie podjęły tej możliwości, ponieważ wnioski można składać tylko do października br. KPK będzie

oczywiście wspierał także informacyjnie i promocyjnie przedsiębiorców w jak najszybszym dostępie do tych środków” – powiedział

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Kolejne instytucje finansowe zainteresowane szczegółami oferty EFG i zainteresowane nawiązaniem współpracy z EBI lub EFI mogą

skorzystać z bezpłatnego i szybkiego wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Do tej pory zainteresowanie współpracą z EFI lub EBI wyraziło kilkadziesiąt instytucji finansowych, z czego pierwszych trzynaście

już przeszło z sukcesem w Luksemburgu (siedziba Grupy EBI) proces selekcji. Co ważne – należą do nich niemalże wszystkie rodzaje

obsługujących biznes instytucji: banki, spółki leasingowe, fundusze pożyczkowe oraz fundusze podwyższonego ryzyka. Pozwoli to

przedsiębiorcy wybrać dogodną formę i sposób finansowania do potrzeb. Zakłada się, że już w połowie roku oferta finansowania

z gwarancjami EFG będzie dostępna dla polskich przedsiębiorców, którzy w długiej perspektywie realizowali rentowną działalność

gospodarczą i spełnialiby podstawowe wymogi dla udzielenia finansowania komercyjnego przez kredytodawcę lub innych pośredników

finansowych, lecz znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na gospodarcze skutki pandemii COVID-19.

Informacja o Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK)

KPK, działający jako ośrodek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Polską Agencją

Rozwoju Przedsiębiorczości, jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. instytucji i instrumentów finansowych programów ramowych UE,

wdrażanych przez unijne instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny we współpracy

z krajowymi instytucjami finansowymi. Aktywność ośrodka koncentruje się zarówno na wsparciu instytucji finansowych w pozyskiwaniu

gwarancji i instrumentów podziału ryzyka, jak również na wsparciu polskich przedsiębiorców w dostępie do oferty instrumentów

finansowych UE w Polsce. Adresuje swoją działalność nie tylko w odniesieniu do banków, ale również do spółek leasingowych, faktoringowych,

funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych oraz funduszy podwyższonego ryzyka. Dzięki profesjonalnej działalności tego ośrodka

prowadzonej w zakresie informacyjnym, edukacyjnym i doradczym została zbudowana szeroka oferta produktów dla przedsiębiorców

udostępnianych przez narodowych pośredników finansowych. KPK jest również częścią krajowego systemu realizacji Planu Inwestycyjnego

dla Europy (tzw. Planu Junckera) w zakresie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa

Inwestycyjnego, w ramach którego jest także akredytowanym punktem kontaktowym współpracującym z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W obecnej perspektywie finansowej KPK obsługuje unijne instrumenty AntyCovid19, w tym także Europejski Fundusz Gwarancyjny

oraz nowe instrumenty finansowe ujęte w Programie Invest EU 2021-2027.

Zródło:https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/europejski-fundusz-gwarancyjny-juz-wkrotce-dostepny-na-polskim-rynku

Loading...