HomeBiznesBanki muszą pamiętać! Mają 14 dni na rozliczenie wcześniejszej spłaty kredytu

Banki muszą pamiętać! Mają 14 dni na rozliczenie wcześniejszej spłaty kredytu

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oczekuje od banków wprowadzenia

skutecznych rozwiązań, które w szczególności wyeliminują ryzyko braku poinformowania

kredytobiorcy o należnych mu środkach z tytułu rozliczenia wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu.

UNKF poinformował w piątek, że przeprowadził analizę w zakresie realizacji przez wybraną grupę podmiotów

obowiązków wynikających z art. 52 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym

przepisem kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia

dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

Podstawową przesłanką, od której ustawodawca uzależnił rozliczenie kredytu jest dokonanie spłaty kredytu

przez konsumenta w całości. Użyte w art. 52 ukk pojęcie rozliczenia powinno być rozumiane w kategoriach

prawnych jako spełnienie świadczenia, do którego zobowiązany jest kredytodawca, nie zaś wyłącznie rozliczenie

rachunkowe (sporządzenie bilansu należności) – stwierdził UKNF.

Kredytodawca jest zatem zobowiązany do dokonania z kredytobiorcą rozliczenia kredytu w rozumieniu

dokonania na jego rzecz zwrotu środków pieniężnych z tytułu rozliczenia kredytu w terminie 14 dni od dnia

przedterminowej spłaty kredytu.

W tym terminie należne kredytobiorcy środki pieniężne powinny wpłynąć na jego rachunek bankowy. W ocenie

UKNF jeżeli kredytodawcy nie jest znany rachunek bankowy kredytobiorcy, w tym terminie kredytodawca

powinien zażądać od niego wskazania numeru rachunku bankowego do rozliczenia kredytu lub innej formy zwrotu

środków pieniężnych (np. przekaz pocztowy) – podkreślono.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazał, że na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że dla

kredytodawców – co do zasady – rozliczeniem kredytu jest automatyczne pozostawienie kwoty rozliczenia

na indywidualnym rachunku bankowym kredytobiorcy lub na rachunku technicznym przeznaczonym do obsługi

kredytu, w sytuacji gdy kredytobiorca nie posiada rachunku płatniczego u kredytodawcy.

Zwrócono uwagę, że w tym drugim przypadku, kredytodawcy zazwyczaj podejmują próby kontaktu z kredytobiorcą

w formie telefonicznej lub listownej w celu ustalenia sposobu przekazania środków, choć jak wynika z przeprowadzonej

analizy, zidentyfikowano przypadki braku inicjowania takiego kontaktu w ogóle oraz przypadki braku skutecznego kontaktu

z kredytobiorcą w celu ustalenia sposobu rozliczenia przedterminowej spłaty kredytu.

UKNF oczekuje, że kredytodawcy w ramach dobrej praktyki rynkowej wprowadzą wewnętrzne rozwiązania systemowe,

które zagwarantują realizację obowiązku wynikającego z art. 52 ukk z należytą starannością, w szczególności skutecznie

wyeliminują ryzyko braku poinformowania kredytobiorcy o należnych mu środkach z tytułu rozliczenia wcześniejszej

całkowitej spłaty kredytu oraz ryzyko braku zwrotu środków należnych kredytobiorcy z tego tytułu w terminie przewidzianym

ustawą o kredycie konsumenckim – podsumował UKNF.

PAP/RO

Loading...